top of page

Een festival of evenement is pas succesvol als de bezoekers tevreden zijn.

Alleen horen daar regels bij, deze staan hieronder omschreven.

Reglement

LET OP: Bij aankomst dien je €70,- borg te betalen. Daarnaast dien je je identiteitskaart/paspoort te tonen.

De gegeven borg krijg je na het voltooien van je dienst terug.

Mcsluis Events BV - Mcsluis Live BV en/of de festival organisatoren hebben in hun  bedrijf incidenteel behoefte heeft aan vrijwillige arbeidskrachten, enkel voor werkzaamheden betreffende haar evenementen die gelet op de frequentie, regelmaat en omvang waarin/mee ze beschikbaar zijn alsmede de beperkte duur niet commercieel verantwoord op andere wijze zijn in te vullen en de vrijwilliger bereid is zulke werkzaamheden te verrichten.

Dat partijen vrij wensen te zijn en uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst wensen te sluiten voor genoemd vrijwilligerswerk. De acceptatie voor/van zulke werkzaamheden en ook na beëindiging daarvan betekent dat partijen op geen enkele wijze aan elkaar gebonden zijn. Dat partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat er geen loon zal worden voldaan, nu het expliciet vrijwilligerswerk betreft. Dat partijen deze overeenkomst tot vrijwilligerswerk als volgt nader wensen te regelen.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

 1. Mcsluis Events BV - Mcsluis Live BV en/of de festival organisatoren zijn vrij om de vrijwilliger in te zetten voor werkzaamheden wanneer zij dat wenst, terwijl de vrijwilliger vrij is de betreffende werkzaamheden te weigeren/accepteren.

 2. De vrijwilliger verplicht zich bij de acceptatie van de voorgestelde werkzaamheden door organosatie volgens diens aanwijzingen deze correct uit te voeren, in de meest ruime zin des woords.

 3. Tussen partijen bestaat geen rechtsverhouding in die zin dat sprake is van een arbeidsovereenkomst i.d.z.v. art. 7:610 BW.

 4. Mcsluis Events BV - Mcsluis Live BV en/of de festival organisatoren zal aan de vrijwilliger eventueel een nader te bepalen stagevergoeding verstrekken.

 5. Op de dag(en) dat de vrijwilliger werkzaamheden verricht in opdracht van Mcsluis Events BV - Mcsluis Live BV en/of de festival organisatoren zullen wij  zorgen voor de verstrekking van maaltijden en dito consumpties.

 6. Deze overeenkomst gaat in op begin evenement en eindigt op einde evenement doch zoveel eerder of later als partijen in onderling overleg overeenkomen. Alsdan hebben partijen over en weer niets meer van elkaar te vorderen.

 7. De vrijwilliger is verplicht geheim te houden al hetgeen hij van opdrachtgever en zijn ondergeschikten, waaronder begrepen het bureau van opdrachtgever, opdrachten en relaties te weten komt of ervaart.

 8. De vrijwilliger is, uitsluitend tijdens werkzaamheden voor Mcsluis Events BV - Mcsluis Live BV en/of de festival organisatoren, verzekerd op de door Mcsluis Events BV - Mcsluis Live BV en/of de festival organisatoren afgesloten ongevallenpolis voor vrijwilligers tot een leeftijd van 69 jaar.

 9. De vrijwilligers houden zich aan de regels van de ARBO dienst, speerpunten zijn: dragen van veiligheidsschoenen indien de bouwplaats wordt betreden, dragen van een valhelm bij werkzaamheden boven het hoofd, dragen van oordoppen bij blootstelling aan geluid en het dragen van een klimtuigje bij werkzaamheden boven 2,5 meter.

 10. Van de vrijwilliger wordt verwacht dat ze voor aanvang en tijdens de werkzaamheden nuchter, op tijd en zijn/haar beste inzet geeft om de werkzaamheden tot een goed einde te volbrengen.

 11. de organisatie behoudt zich het recht om bij wangedrag van de vrijwilliger deze per direct te verzoeken om het terrein te verlaten en/of de borg in te houden.
   

© 2023 Mcsluis Events BV - Mcsluis Live BV en/of de festival organisatoren

Extrema1.jpg
bottom of page